Tuesday, October 25, 2016

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Đặc điểm tình hình VN sau khi kí Hiệp định Giơnevơ, những nhiệm vụ chiến lược của CMVN trong thời kì mới.

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12:  Đặc điểm tình hình VN sau khi kí  Hiệp định Giơnevơ, những nhiệm vụ chiến lược của CMVN  trong thời kì mới.

1. Đặc điểm tình hình VN sau khi kí  Hiệp định Giơnevơ.
-Từ sau khi kí Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954), ta đã thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã kí  nhưng Pháp và Mĩ đã cố tình vi phạm hiệp định.
-5/1955: Pháp rút khỏi miền Bắc VN.
-5/1956: Pháp rút khỏi miền Nam VN.

-Pháp không thực hiện nhiều điều khoản, trong đó có điều  khoản  quan trọng là : Tổ chức hiệp thương Tổng tuyển cử  ở  2  miền   Nam –Bắc  để  thống  nhất  VN ( Pháp trút  sang cho Mĩ –Diệm).

* Mĩ –Diệm có âm mưu và hành động phá hoại Hiệp định Giơnevơ:
-Mĩ âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ.
+7-7-1954: Mĩ ép Pháp đưa NĐ D lên làm thủ tướng Chính phủ miền Nam thay cho Bửu Lộc.
+9-1954 :Mĩ lập khối quân sự Seato và đặt miền Nam dưới sự bảo trợ của khối này.
-Chính quyền NĐ D (Mĩ ) ra sức phá hoại Hiệp định Giơnevơ:
+Tứ chối hiệp thương thống nhất VN.
+10-1955: Tổ chức “Trưng cầu dân ý” để phế truất Bảo Đại, đưa NĐD lên làm Tổng thổng.
+3-1956: Tiến hành  bầu cử riêng ở MN , thành lập Quốc hội .
+10-1956: Ban hành Hiến pháp  VN Cộng hòa.
- Như vậy, sau Hiệp định Giơnevơ, nước ta đứng trước tình hình mới: Đất nước tạm thời bị chia cắt thành 2 miền với 2 chế độ chính trị - xã hội  khác nhau, đối lập nhau:
+MB  hoàn toàn giải phóng, cơ bản hoàn thành cuộc CMDTDCND, có điều kiện để tiến hành CMXHCN.
+MN  phải sống dưới ách thống trị của ĐQ Mĩ và tay sai.

2.Nhiệm vụ chiến lược của CMVN  trong thời kì mới.
Căn cứ vào đặc điểm, tình hình là: Đất nước tạm thời bị chia cắt thành 2 miền với 2 chế độ  chính  trị - xã hội khác nhau, đối lập nhau và căn cứ vào xu thế phát triển của CMTG, Đảng và Chính phủ đã đề ra cho mỗi miền những nhiệm vụ CM cụ thể :

-MB: Bước vào thời kì quá độ lên CNXH, trở thành hậu phương lớn của MN, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ, bảo vệ MB, phối hợp với cuộc chiến đấu của NDMN.

-MN: Tiếp tục cuộc CMDTDCND, tiến hành cuộc chiến tranh chống Mĩ xâm lược kiểu mới của Mĩ nhằm giải phóng MN, tiến tới thống nhất nước nhà, phối hợp với cuộc chiến đấu của nhân dân Lào và CPC anh em.


-Nhiệm vụ chung của 2 miền: Đánh đổ ĐQ Mĩ và tay sai, giải phóng MN, hoàn thành cuộc CMDTDCND trong cả nước và đưa cả nước đi lên CNXH.

No comments:

Post a Comment