Monday, October 24, 2016

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Cuộc CMT8 -1945: Thời cơ, diễn biến, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm.

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Cuộc CMT8 -1945: Thời cơ, diễn biến, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm.

1. Thời cơ

a.Thế giới: Thời cơ thuận lợi đã đến: CTTG 2 ở vào thời điểm kết thúc:
-5/1945: PX Đức bị tiêu diệt.
-Từ 8 -13/8/1945: LX tấn công làm tan rã 1 triệu quân Quan Đông của Nhật.
- 14/8/1945 PX Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh.


b. Trong nước:
- Bọn Nhật ở ĐD hoang mang cực độ, chính phủ bù nhìn thân Nhật rệu rã, kẻ thù của CMVN đã lâm vào khủng hoảng chính trị sâu sắc.
-Cao trào kháng Nhật cứu nước đã phát triển mạnh mẽ; lực lượng chính trị phát triển rộng khắp, được huy động tối đa; lực lượng vũ trang ngày càng trưởng thành và thống nhất.
KL : Như vậy đến giữa tháng 8-1945, thời cơ đã xuất hiện và nhanh chóng chín muồi. Đây là thời cơ ngàn năm có 1 cho CMVN.
Vì: Thời cơ này chỉ xuất hiện và tồn tại từ 14/8-2/9/1945 ( trong khoảng 15 ngày cuối tháng Tám):
-Nếu trước 14-8-1945 : PX Nhật chưa đầu hàng, kẻ thù còn mạnh.
-Sau 2-9-1945: Khi đó quân Đồng minh đã vào VN để giải giáp quân đội Nhật, cùng 1 lúc ta phải đối phó với nhiều kẻ thù với nhiều lực lượng.
-Nhờ chọn đúng thời cơ, phát động tổng khởi nghĩa kịp thời nên CMT8 giành thắng lợi nhanh chóng và trọn vẹn.

2. Chủ trương của ta:
-HN toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào ( T Quang) từ 13-15/8/1945 :quyết định
+ Phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước trước khi quân Đồng minh tiến vào.
+ Bầu ra UB khởi nghĩa để lãnh đạo khởi nghĩa do Tổng bí thư Trường Chinh đứng đầu.
+Đêm 14/8, UBKN ra quân lệnh số 1, hạ lệnh khởi nghĩa.
-Quốc dân Đại hội Tân Trào họp ngày 16/8/1945 với hơn 60 đại biểu, thể hiện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Lần đầu tiên, lãnh tụ HCM ra mắt đại biểu quốc dân.
+ĐH tán thành  nghị quyết Tổng khởi nghĩa.
+ĐH thành lập UB DTGPVN (Tức chính phủ lâm thời sau này) do HCM làm chủ tịch.
+Thông qua 10 chính sách lớn của MT Việt Minh.
+Quyết định Quốc kì, Quốc ca của nước VN mới.
-Chiều 16/8/1945: một đội quân giải phóng do VNG chỉ huy tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên , mở đầu cho cuộc Tổng khởi nghĩa.

3. Diễn biến:
a. Giành chính quyền ở HN:
-15/8: lệnh Tổng khởi nghĩa về tới HN.
-16/8: truyền đơn ,biểu ngữ kêu gọi k/n xuất hiện khắp nơi.
-17/8: biến cuộc mít tinh thân Nhật thành cuộc mít tinh ủng hộ VM, sau đó là tuần hành thị uy, có cờ đỏ sao vàng dẫn đầu, hô hào k/n.
-19/8 :Cuộc k/n thắng lợi hoàn toàn ở thủ đô HN, có tác dụng cổ vũ to lớn đối với k/n cả nước.
b. Giành chính quyền trong cả nước:
-Từ 14-18/8: 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất là :Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.
-19/8 :HN.
-23/8: Huế .
-25/8 : SG.
-28/8 : giành chính quyền được trong cả nước.
-30/8: trước khí thế CM cuả  nhân dân, vua Bảo Đại thoái vị. Chế độ phong kiến tồn tại ngót 1 ngàn năm sụp đổ.
-2/9/1945: Tại Quảng trường Ba Đình –HN, chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân, CT HCM đọc “Tuyên ngôn độc lập”, khai sinh nước VNDCCH.

4.Ý nghĩa lịch sử:
-Đối với lịch sử dân tộc:
+Là 1 sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc, đã phá tan xiềng xích Pháp –Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến.
+Nước VN trở thành 1 quốc gia độc lập, từ thân phận nô lệ, nhân dân ta thành chủ nhân của đất nước,
+Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc:  kỉ nguyên độc lập tự do, kỉ nguyên GPDT gắn liền với giải phóng nhân dân lao động, kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.
-Đối với thế giới: Đây là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới , một dân tộc nhược tiểu đã tự mình đứng lên đánh đổ ách đế quốc thực dân, cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các nước thuộc địa ở Châu Á, châu Phi vùng lên đấu tranh.

5. Nguyên nhân thắng lợi:
a.Chủ quan:
-Dân tộc VN có truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường bất khuất.
-Vai trò lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và lãnh tụ HCM :
+Đảng đã thực hiện 2 cuộc diễn tập 1930-1931 , 1936-1939 và trực tiếp trong phong trào GPDT 1939-1945.
+ Đảng đã thực hiện khối đoàn kết toàn dân.
+Chớp thời cơ, chuẩn bị 15 năm và tiến hành Tổng k/n thắng lợi trong 15 ngày.
b. Khách quan:
Phát xít Đ- Nhật đã bị Hồng quân LX và quân Đồng minh đánh bại. Đó chính là cơ hội ngàn năm có 1 để nhân dân ta vùng lên giành độc lập.

6.Bài học kinh nghiệm:
-Nắm vững ngọn cờ ĐLDT và CNXH, kết hợp đúng đắn, sáng tạo nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, đưa nhiệm vụ chống ĐQ và tay sai lên hàng đầu…
-Đánh giá đúng và biết tập hợp tổ chức lực lượng các giai cấp CM, trong đó công –nông là đội quân chủ lực. Trên cơ sở liên minh C-N, phân hóa kẻ thù rồi tiến lên đánh bại chúng.

-Thấu suốt tư tưởng CM bạo lực, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, kết hợp k/n từng phần ở nông thôn với đấu tranh chính trị,  k/n ở đô thị , khi thời cơ đến thì Tổng k/n giành chính quyền.

No comments:

Post a Comment