Sunday, October 23, 2016

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Hội nghị TW Đảng lần 8( 5/1941) và việc thành lập MTVM.NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12:  Hội nghị TW Đảng lần 8( 5/1941) và việc thành lập MTVM.

1. Hoàn cảnh lịch sử:


a.Thế giới:
-PX  Đức chuẩn bị tấn công LX, tính chất chiến tranh thay đổi về cơ bản, thế giới hình thành 2 lực lượng: phát xít (Đ-Ý-N) và các lực lượng hòa bình dân chủ ( có VN ) do LX làm trụ cột .
-Nhật chuẩn bị  chiến tranh Thái Bình Dương.

b.Trong nước:
- 9/1940: PX Nhật xâm lược VN, Pháp từng bước đầu hàng rồi cấu kết với Nhật. Đời sống nhân dân ta cực kì điêu đứng khổ sở  dưới 2 tầng áp bức, bóc lột của Nhật, Pháp.
-Từ 9/1940 đến 1/1941 liên tiếp nổ ra 3 cuộc khởi nghĩa ( Bắc Sơn, Nam Kì, Binh biến Đô Lương) đánh dấu CMVN bước vào thời kì mới : đấu tranh vũ trang giành chính quyền.
-28/1/1941 : lãnh tụ NAQ về nước (Cao Bằng), sau 1 thời gian chuẩn bị, Người triệu tập HN TW Đảng lần 8  (từ 10-đến 19/5/1941 ) tại Pắc bó- Cao Bằng , nhằm hoàn chỉnh việc chuyển hướng đường lối chiến lược CMVN.

2.Nội dung:
-HN nhận định:
+Mâu thuẫn phải giải quyết là mâu thuẫn giữa dân tộc ta với ĐQPX Pháp- Nhật.
+Nhiệm vụ: GPDT.
+Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu “CM ruộng đất”, chỉ đưa khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của ĐQ, Việt gian chia cho dân cày”.
-HN chủ trương: Thành lập VN độc lập đồng minh (MTVM) với tổ chức quần chúng là các hội cứu quốc như Hội Phụ nữ cứu quốc, hội Văn hóa cứu quốc…

3. Đánh giá:
- Hội nghị TW Đảng lần 8 hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và sách lược CM đã đề ra từ Hội nghị TW Đảng lần 6(11/1939).
-Có tác dụng quyết định trong việc vận động quần chúng tích cực chuẩn bị tiến tới CMT8.

No comments:

Post a Comment