Tuesday, October 25, 2016

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghhĩa của cuộc kháng chiến chông Pháp.

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12:  Nguyên nhân thắng lợi và ý nghhĩa của cuộc kháng chiến chông Pháp.


1.Nguyên nhân thắng lợi:
- Đường lối kháng chiến đúng đắn và phù hợp là toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, đó là vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mac Lênin vào hoàn cảnh cụ thể nước ta nên đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Biết kết hợp ĐLDT với CNXH, kết hợp với CN yêu nước với  CN Quốc tế vô sản.
- Do ý chí yêu nước đoàn kết gắn bó và sẵn sàng hi sinh của toàn dân vì sự nghiệp CM.
-Do tình đoàn kết gắn bó giữa 3 dân tộc Đông Dương và sự ủng hộ của nhân dân thế giới
- Do ta xây dựng được hậu phương vững vàng.

2.Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống pháp:
- Buộc thực dân Pháp phải công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh  thổ của 3 nước ĐD, phá tan âm mưu của đế quốc Mỹ định quốc tế hoá  chiến tranh ĐD
- Bảo vệ được thành quả CMT8
- Giáng 1 đòn mạnh mẽ vào hệ thống CNTD cũ. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh GPDT  trên  thế giới.

- Giải phóng hoàn toàn miền Bắc chấm dứt ách thống trị của Pháp và xoá bỏ chế độ phong kiến.

No comments:

Post a Comment