Sunday, October 23, 2016

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên (NAQ) và nội dung Luận cương chính trị 10/1930 (Trần Phú).NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên (NAQ) và nội dung Luận cương chính trị  10/1930 (Trần Phú).

1. Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên :
Do NAQ soạn thảo và thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng


a.Nội dung:
- Đường lối: CMVN trải qua 2 giai đoạn: CMTSDQ ( sau gọi là CMDTDCND ) và  CMXHCN.
-Nhiệm vụ: Đánh đổ ĐQ Pháp và PK, tư sản phản CM.
-Mục tiêu :Làm cho VN hoàn toàn độc lập, dựng lên chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông binh, thu hết sản nghiệp của ĐQ và bọn phản CM chia cho dân ngèo.
-Lực lượng: Công –Nông là gốc .CM đồng thời phải lôi kéo, đoàn kết với tiểu tư sản, trí thức, trung nông…Nếu phú nông, trung tiểu địa chủ, tư sản người Việt chưa lộ rõ mặt phản CM thì phải lợi dụng hoặc trung lập họ.
-Lãnh đạo CM:Là ĐCSVN.
-Quan hệ quốc tế: CMVN là 1 bộ phận khắng khít của CMTG.

b.Đánh giá: Cương lĩnh chính trị đầu tiên (NAQ) thể hiện sự đúng đắn và sáng tạo. Nhuần nhuyễn về quan điểm giai cấp, thấm đượm tính dân tộc và nhân văn với cốt lõi là độc lập dân tộc và tự do dân chủ.

2. Nội dung Luận cương chính trị  10/1930
Do Trần Phú soạn thảo và thông qua tại Hội nghị TW tháng 10/1930

a.Nội dung:
-Đường lối:CMTSDQ rồi tiến thẳng lên CNXH ( bỏ qua giai đoạn TBCN).
- Nhiệm vụ: Đánh đổ PK và  ĐQ Pháp. Hai nhiệm vụ đó khăng khít với nhau.
-Mục tiêu :Làm cho ĐD hoàn toàn độc lập,
-Lãnh đạo CM: Là ĐCS lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm gốc
-Lực lượng: Công –Nông là chính.
-Quan hệ quốc tế: CMVN đoàn kết với CMTG, liên lạc mật thiết với GCVS thế giới.

b. Đánh giá:
-Xác định được nhiều vấn đề chiến lược CM.
-Hạn chế:
+Không nêu cao vấn đề dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp.
+Đánh giá không đúng khả năng CM của giai cấp tiểu tư sản, tư sản dân tộc,1 bộ phận giai cấp địa chủ.
+Đã bộc lộ nhược điểm mang tính chất “tả” khuynh, giáo điều, phải trải qua thực tiễn đấu tranh, các nhược điểm trên mới dần dần được khắc phục.

No comments:

Post a Comment