Tuesday, October 25, 2016

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Phong trào Đồng Khởi ( 1959-1960).

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Phong trào Đồng Khởi ( 1959-1960).

1. Hoàn cảnh lịch sử:
-Từ 1957-1959, Mĩ –Diệm tăng cường khủng bố đàn áp CM: Tố cộng, diệt cộng, luật 10-59…CMMN bị tổn thất nặng nề .Trong hoàn cảnh đó, nhiều phong trào đấu tranh của quần chúng đã nổ ra và ngày càng mạnh mẽ.
-Đầu 1959: Hội nghị TWĐ 15 đã xác định con đường phát triển cơ bản của CMMNVN là : Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân , bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân.
-Nghị quyết 15 của Đảng đã đưa CMMN có bước phát triển nhảy vọt từ khởi nghĩa từng phần thành phong trào Đồng Khởi.


2.Diễn biến:
-Từ 2-1959, đã xuất hiện cuộc k/n từng phần ở Bắc Ái ( Ninh Thuận), k/n Trà Bồng -Quảng Ngãi( vào 8/1959).
-Ngày 17-1-1960: Tỉnh ủy Bến lãnh  đạo  nhân dân 3  xã  thuộc huyện  Mỏ Cày –Bến Tre  nổi dậy đánh  phá  đồn   
bốt , trừng trị bọn ác ôn, lật đổ chính quyền của địch, thành lập chính quyền CM, thành lập UBND tự quản và lập lực lượng vũ trang tự vệ.
-Từ 3 xã, phong trào lan nhanh ra toàn huyện Mỏ Cày và toàn tỉnh Bến Tre. Từ Bến Tre, phong trào Đồng Khởi lan nhanh như nước vỡ bờ  ra khắp Nam Bộ,  Trung Bộ, Tây Nguyên.
-Đến cuối 1960, ND ta đã giành quyền làm chủ ở 600 xã ở Nam Bộ, 904 xã ở trung Bộ, 3200 thôn ở Tây Nguyên.

3.Ý nghĩa :
-Giáng đòn nặng nề vào chính sách TD mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chế độ tay sai NĐD.

-Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của CMM: Chuyển từ thế  giữ gìn lực lượng sang thế tấn công. Từ trong khí thế đó, ngày 20-12-1960, MTDTGPMNVN đã ra đời, lãnh đạo NDMN đánh đổ ĐQ Mĩ và tay sai.

No comments:

Post a Comment