Monday, October 24, 2016

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Sự chuẩn bị về lực lượng để tiến tới khởi nghĩa vũ trang của Đảng trong thời kì 1939-1945.

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Sự chuẩn bị về lực lượng để tiến tới khởi nghĩa vũ trang của Đảng trong thời kì 1939-1945.

1.Chuẩn bị lực lượng chính trị:
-Đảng chủ trương xây dựng MTDTTN để đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân.
-Ở HNTW Đảng lần 6, thành lập MTND phản đế ĐD ( các hội phản đế).
-Ở HNTW Đảng lần 8, thành lập MTVM  ( các hội cứu quốc) .


2. Chuẩn bị lực lượng vũ trang:
-Sau khởi nghĩa Bắc Sơn, thành lập đội du kích Bắc Sơn.
-1941, du kích Cao Bằng được thành lập.
-22/12/1944: Đội VN tuyên truyền giải phóng quân được thành lập .
-15/4/1945: Thành lập UBQSCM Bắc Kì lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang ở Bắc Kì và trên toàn quốc.
-5/1945: thống nhất VNTTGPQ và Cứu quốc quân thành VNGPQ.
-VNGPQ ngày càng phát triển và trưởng thành, cùng với các đội tự vệ cứu quốc, các đội du kích đã phối hợp với nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền trong CMT8 -1945.

3. Chuẩn bị về căn cứ địa CM.
-Từ  khởi nghĩa Bắc Sơn, căn cứ địa Bắc Sơn ,Vũ Nhai ra đời (9/1941).
-1941, NAQ về nước, người bắt tay xây dựng căn cứ Cao Bằng.
-Hai căn cứ ngày càng mở rộng, đến 1943 được nối liền với nhau thành căn cứ địa Cao –Bắc –Lạng.
-3/1945, thành lập khu căn cứ Ba Tơ và khu căn cứ Đông Triều.
-4/6/1945, khu căn cứ địa Việt Bắc ra đời gồm 6 tỉnh ( Cao –Bắc –Lạng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang) và một số huyện thuộc trung du ( Vĩnh Phú, Yên Bái, Vĩnh Yên, Bắc Giang).

4. Chuẩn bị tập dượt đấu tranh:
-Tập dượt đấu tranh vũ trang:
+ Mở đầu là 3 cuộc khởi nghĩa : Bắc Sơn, Nam Kì, Binh biến Đô Lương (cuối 1940-đầu 1941).
+12/1944:  Đội VNTTGPQ hạ 2 đồn Phay Khắt và Nà Ngần, còn Cứu quốc quân thì hạ đồn Chợ Chu, tiến đánh Chiêm Hóa, tiến về Phú Thọ, Tam Đảo.
+Trong cao  trào kháng Nhật cứu nước, nhiều cuộc khởi nghĩa từng phần nổ ra ở Việt Bắc, Ba Tơ, Nghĩa Lộ, Yên Bái…

- Tập dượt đấu tranh chính trị: Nhiều cuộc mít tinh, biểu tình lôi cuốn hàng triệu người tham gia, dâng cao khắp cả nước, tiêu biểu là phong trào phá kho thóc của Nhật…

No comments:

Post a Comment