Saturday, October 22, 2016

ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Hoàn cảnh ra đời, quá trình hình thành của 3 tổ chức Cộng sản ( 1929).

ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Hoàn cảnh ra đời, quá trình hình thành của 3 tổ chức Cộng sản ( 1929).
  
1.Hoàn cảnh ra đời :
- Thế giới:
+1924 ,các nghị quyết quan trọng về PTGPDT của Đại hội V QTCS.
+CMDTDC ở TQ phát triển với những bài học kinh nghiệm về sự thất bại của Công xã Quảng Châu (1927).
-Trong nước: PTCM theo khuynh hướng vô sản phát triển mạnh, giai cấp công nhân trưởng thành, đặt ra yêu cầu cần có 1 ĐCS lãnh đạo, đưa CM tiến lên.

2.Quá trình hình thành:


a. Đông Dương Cộng Sản Đảng (17/6/1929)
-3/1929: Một số hội viên của HVNCMTN ở Bắc Kì thành lập chi bộ CS đầu tiên ( Số nhà 5D phố Hàm Long-HN ).
-5/1929 :Tại Đại hội I của HVNCMTN ở Hương Cảng-TQ, đại biểu Bắc Kì đưa đề nghị thành lập ĐCS nhưng không được chấp thuận, họ bỏ về nước.
-17/6/1929 :nhóm trung kiên Bắc Kì họp Đại hội  quyết định thành lập ĐDCSĐ, thông qua tuyên ngôn, điều lệ và ra báo Búa Liềm.

b. An Nam Cộng Sản Đảng (9/1929 ).
-7/1929 :bộ phận còn lại của HVNCMTN ở Quảng Châu được cải tổ thành ANCSĐ, hoạt động chủ yếu ở Nam Kì.

c. Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn (9/1929 ).
9/1929 :Tân Việt CMĐ cũng tự cải tổ thành ĐDCSLĐ, hoạt động tại Trung Kì.

3.Ý nghĩa lịch sử:
-Là sản phẩm tất yếu của lịch sử.
-Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân VN từ tự phát lên  tự giác.
-Chứng tỏ xu hướng CMVS phát triển mạnh ở nước ta.

-Là bước chuẩn bị cho việc thành lập ĐCSVN.

No comments:

Post a Comment