Saturday, October 22, 2016

ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Hội nghị thành lập ĐCSVN và ý nghĩa của việc thành lập Đảng? Tại sao ĐCSVN ra đời là 1 bước ngoặt vĩ đại của lịch sử CMVN?

ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Hội nghị thành lập ĐCSVN và ý nghĩa của việc thành lập Đảng? Tại sao ĐCSVN ra đời là 1 bước ngoặt vĩ đại của lịch sử CMVN?

1. Hội nghị thành lập ĐCSVN.

a.Hoàn cảnh lịch sử:
-Cuối 1929, pt công nhân phát triển mạnh, ý thức giai cấp, ý thức chính trị rõ rệt. Phong trào yêu nước của nhiều tầng lớp XH khác rất sôi nổi, đã kết thành một làn sóng dân tộc, dân chủ  mạnh mẽ khắp cả nước, trong đó, giai cấp công nhân thật sự trở thành 1 lực lượng tiên phong .
-Ba tổ chức CS ở VN hoạt động riêng rẽ, ảnh hưởng không tốt đến phong trào.
-Thực tiễn CMVN đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải có sự lãnh đạo thống nhất của 1 chính đảng duy nhất của giai cấp công nhân.


b.Nội dung hội nghị thống nhất 3 tổ chức CS ở VN:
-1929 ,được sự ủy nhiệm của QTCS, lãnh tụ NAQ từ Thái Lan đến Hương Cảng triệu tập  Hội nghị đại biểu của 3 tổ chức CS ( Từ 3 -7/2/1930) tại Cửu Long ( HC-TQ ).
-Tại hội nghị, NAQ phân tích tình hình thế giới và trong nước, phê phán những hành động thiếu thống nhất vừa qua và đề nghị thống nhất 3 tổ chức CS thành 1 đảng duy nhất.
-Hội nghị nhất trí:
+Bỏ qua mọi thành kiến, thành thật hợp tác.
+Đảng thống nhất lấy tên là ĐCSVN.
+Thông qua chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và lời kêu gọi. Những văn kiện đó gọi chung là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
+Cử ban chấp hành TW lâm thời.

2. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng.
-Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh CM. Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa 3 nhân tố: Chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước VN.
-Sự ra đời của ĐCSVN là 1 bước ngoặt vĩ đại trong LSCMVN.
+Đối với lịch sử giai cấp công nhân: chứng tỏ GCCN VN đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo CMVN.
+ Đối với lịch sử dân tộc: chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và về giai cấp lãnh đạo CMVN, khẳng định quyền lãnh đạo tuyệt đối của GCCN mà đội tiên phong là ĐCSVN.
+CMVN thực sự là 1 bộ phận của CMTG.
-Đảng ra đời là 1 sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của CM dân tộc VN.

3. ĐCSVN ra đời là 1 bước ngoặt vĩ đại của lịch sử CMVN.
-ĐCSVN ra đời đã vạch ra được đường lối chiến lược cho CMVN : làm CMDTDCND rồi tiến thẳng lên CNXH.
-Vạch ra được phương pháp CM đúng đắn: Bạo lực quần chúng đúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin.
-Làm cho CMVN trở thành 1 bộ phận khắng khít của CMTG.

-Sự lãnh đạo của Đảng là 1 nhân tố quyết định mọi thắng lợi của CMVN.

No comments:

Post a Comment