Saturday, October 22, 2016

ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Những nét chính về cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc .Vai trò của người đối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng của giai cấp vô sản ở VN (1919-1930).

ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Những nét chính về cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc .Vai trò của người đối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng của giai cấp vô sản ở VN (1919-1930).


1.Quá trình tìm đường cứu nước:
a.Nguyên nhân:
Người thanh niên NT Thành sinh trưởng trong một gia đình nhà Nho yêu nước, sớm nhận thấy những hạn chế trong con đường cứu nước của các sĩ phu và các nhà CM có xu hướng tư sản, rút kinh nghiệm, Người quyết định đi sang phương Tây tìm con đường cứu nước mới.
b.Hành trình:
-5/6/1911:Người ra đi từ cảng Nhà Rồng, lấy tên là Văn Ba, làm phụ bếp cho tàu Pháp Latusơ Tơrêvin, cập cảng Mácxây ngày 6/7/1911.
-1912: từ Pháp, Người đi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Tuynidi. Angiêri…Cuối năm đó, Người đi Mĩ.
-Cuối 1913: Người từ Mĩ trở về Anh, rồi về Pháp. Sau những năm bôn ba, qua nhiều nước,  Người nhận rõ bạn, thù của giai cấp vô sản.
-1917: CMT10 Nga thành công, là sự kiện có ảnh hưởng quyết định đến tư tưởng cứu nước của Người.
-1919: Người gửi tới hội nghị Vecxai bản yêu sách đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc VN.
-7/1920: Người đọc “Sơ thảo lần thứ nhất  luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin, từ đó Người quyết tâm đi theo con đường của CMT10.
-12/1920: tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp ở Tua, Người tán thành Quốc tế thứ 3, trở thành người cộng sản đầu tiên của VN và tham gia sáng lập ĐCS Pháp.
Như vậy, Người đã tìm ra con đường cứu nước mới: Kết hợp độc lập dân tộc với CNXH, kết hợp tinh thần yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản.

2.Chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng:
-1921, Người sáng lập “Hội liên hiệp thuộc địa”.
-1922, ra báo Người cùng khổ .
-1923, Người sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân, sau đó nghiên cứu, học tập ở QTCS, viết bài cho báo Sự thật, tạp chí  Thư tín Quốc tế.
-1924, Người đã viết các bài đăng trên các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân, tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, Nguyễn Ái Quốc là người đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin  vào nước ta.
Cùng với sự hình thành quan điểm cơ bản về chiến lược và sách lược CM giải phóng thuộc địa trong thời đại ĐQCN, Người đã chuẩn bị về mặt chính trị ,tư tưởng cho sự thành lập chính đảng vô sản ở VN.

3. Chuẩn bị về mặt tổ chức:
-Khi từ LX về tới Quảng Châu, Người đã tiếp xúc với các nhà CMVN ở TQ trong tổ chức Tâm tâm xã, mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ .
-6/1925: Người sáng lập Hội VNCMTN, nòng cốt là Cộng sản đoàn, chuẩn bị điều kiện cho sự thành lập chính đảng vô sản ở VN.
-3/2/1930: Người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng CSVN.


Kết luận: Nguyễn Ái Quốc đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn, Kết hợp độc lập dân tộc với CNXH, kết hợp tinh thần yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản dẫn đến thành lập Đảng CSVN, làm CMT8 thành công (1945), tiến hành kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ thắng lợi.

No comments:

Post a Comment