Saturday, October 22, 2016

ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Phong trào công nhân (1919-1929):quá trình phát triển từ tự phát đến tự giác.Vai trò của phong trào công nhân đối với sự thành lập Đả

ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Phong trào công nhân (1919-1929):quá trình phát triển từ tự phát đến tự giác.Vai trò của phong trào công nhân đối với sự thành lập Đảng.


1.Giai đoạn tự phát(1919-1925)
a.Phong trào:
-Có 25 vụ đấu tranh riêng rẽ và quy mô tương đối lớn, tiêu biểu:
+1922: CN Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương.
+Tháng 11-1922: CN thợ nhuộm Chợ Lớn bãi công.
+1923: nhiều cuộc bãi công của CN Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương.
-Đặc biệt, cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (Sài Gòn) vào tháng 8-1925 đã có ý thức chính trị: ngăn cản tàu Pháp đưa lính sang đàn áp CM Trung Quốc và các thuộc địa Pháp ở Bắc Phi.

b.Đặc điểm của phong trào 1919-1925
-Đấu tranh còn nặng về mục đích kinh tế.
-Chỉ là 1 trong các lực lượng tham gia phong trào dân tộc, dân chủ và mang nặng tính chất tự phát
-Chưa có sự phối hợp phong trào nhiều nơi.
-Chưa thấy rõ vị trí, vai trò của giai cấp mình.

2.Giai đoạn tự giác (1926-1929)

a.Hoàn cảnh:
-Thế giới:
+CMDTDC Trung Quốc phát triển mạnh mẽ.
+Đại hội V QTCS với những nghị quyết quan trọng về phong trào CM ở các nước thuộc địa.
-Trong nước: HVNCMTN và Tân Việt cách mạng đảng đẩy mạnh hoạt động của phong trào công nhân.

b.Phong trào:
-1926-1927: liên tiếp nổ ra nhiều cuộc bãi công, lớn nhất là công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân đồn điền cao su Phú Riềng…
-1928-1929: phát triển lên bước mới cả về số lượng và chất lượng, có 40 cộc bãi công nổ ra từ Bắc chí Nam: Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội …

c. Đặc điểm của phong trào 1926-1929:
-Nổ ra liên tục, mạnh mẽ, rộng khắp.
-Nhiều nhà máy thành lập được Công hội đỏ. Đặc biệt , Công hội Nam Kì đã bắt liên lạc với Tổng liên đoàn lao động Pháp.
-Các cuộc đấu tranh đã có sự phối hợp và lãnh đạo khá chặt chẽ.
-Khẩu hiệu đấu tranh nâng lên dần : Từ đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế chuyển sang đòi cả quyền lợi chính trị.


Vai trò:Là bước chuẩn bị trực tiếp về mặt tổ chức cho sự ra đời của ĐCSVN.

No comments:

Post a Comment