Monday, July 31, 2017

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Phú Yên nhiều năm đến 2017

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Phú Yên nhiều năm đến 2017
Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.

Sunday, July 30, 2017

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa nhiều năm đến 2017

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa nhiều năm đến 2017
Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.

Friday, July 28, 2017

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận nhiều năm đến 2017

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận nhiều năm đến 2017
Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.

Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 và các năm sau

 Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT ban hành, thời gian tựu trường sớm nhất là 1/8 và tổ chức khai giảng ngày 5/9 hàng năm.

Wednesday, June 7, 2017

Kho đề tài sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Vật lí lớp 6

Kho đề tài sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Vật lí lớp 6

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 6, Viết tiểu luận PPGD Vật lí 6

Friday, May 12, 2017

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 12 phần IX

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 12 phần IX
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng Toán 12, tiểu luận PPGD Toán 12
SKKN Toán 12, NCKHSPUD Toán 12, SKKN Toán THPT, NCKHSPUD Toán THPT, Kho sáng kiến kinh nghiệm Toán 12

Thursday, April 13, 2017

Kho Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 10, đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 10

Kho Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 10, đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 10

Áp dụng:  Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Viết SKKN Toán THPT

SKKN Toán 10, NCKHSPUD Toán 10, SKKN, SKKN Toán THPT, THPT, Khoa sáng kiến kinh nghiệm Toán THPT