Saturday, August 23, 2014

Thời khóa biểu


Khối sáng

(Ghi chú: Thực hiện thí điểm 1 tuần, từ thứ 2 - 25/8; Sau 1 tuần điều chỉnh => Cố định từ tuần 3)