Monday, October 24, 2016

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập ( 2-9-1945).

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập  ( 2-9-1945).

1. Hoàn cảnh ra đời :
-28/8/1945 :Tại số nhà 48 phố Hàng Ngang –HN, HCM viết TNĐL.
-2/9/1945 : Tại Quảng trường Ba Đình –HN, trước hàng chục vạn nhân dân thủ đô, chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân, CT HCM đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước VNDCCH.


2. Nội dung:
-Mở đầu bản Tuyên ngôn, nêu lên quyền bình đẳng của con người được ghi nhận trong TNĐL của nước Mĩ 1776 và trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp 1791. Từ đó khẳng định quyền bình đẳng của các dân tộc.
-Tiếp đó, Tuyên ngôn tố cáo đanh thép tội ác của TD Pháp, PX Nhật, ở ĐD  về kinh tế, chính trị, văn hóa…
-Tổng kết quá trình đấu tranh giành độc lập của NDVN, khẳng định nhân dân ta đã lấy lại nước VN từ tay PX Nhật.
-TNĐL tuyên bố trước thế giới nền độc lập của VN, kêu gọi các nước ủng hộ và công nhận nền độc lập của VN.
-TNĐL khẳng định quyết tâm bảo vệ nền độc lập của toàn thể dân tộc VN :“Nước VN có quyền được hưởng tự do độc lập, và sự thật đã trở thành 1 nước độc lập. Dân tộc VN quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ gìn nền độc lập ấy”.

3. Ý nghĩa lịch sử.
-TNĐL là văn kiện lịch sử có giá trị tư tưởng và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.
-TNĐL thể hiện truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ta, là bài ca chiến đấu và chiến thắng của toàn dân tộc .
-TNĐL là sự kết tinh nhiều giá trị tinh thần và văn hóa của dân tộc ta qua hàng ngàn năm lịch sử.

-TNĐL mở ra kỉ nguyên mới cho nhân dân ta, đó là kỉ nguyên độc lập tự do và tiến lên CNXH.

No comments:

Post a Comment