Sunday, October 23, 2016

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Vì sao Đảng ta lại đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu trong giai đoạn 1939-1945?NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12:  Vì sao Đảng ta lại đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu trong giai đoạn 1939-1945?

1 Hoàn cảnh lịch sử:


a.Thế giới:
-9/1939 : CTTG 2 bùng nổ.
-1940 : Đức chiếm Pháp, bọn phản động Pháp đầu hàng làm tay sai cho PX Đức.
-Ở Viễn Đông, PX Nhật xâm nhập toàn TQ và tiến sát biên giới Việt- Trung.

b.Trong nước:
- Bọn phản động Pháp ở ĐD thỏa hiệp với PX Nhật, tăng cường đàn áp CMVN. Mâu thuẫn giữa dân tộc ta    ĐQ Pháp ngày càng sâu sắc.
-Đảng ta đã trưởng thành, khi TD Pháp điên cuồng khủng bố đã kịp thời rút vào hoạt động bí mật ( cuối 1938) chuẩn bị cho cao trào CM mới.

2. Hội nghị TW Đảng lần 6 (11/1939) tại Hóc Môn : Chuyển hướng nhiệm vụ CM:
-Xác định kẻ thù chủ yếu trước mắt: CNĐQ- PX.
-Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
-Tạm gác khẩu hiệu “CM ruộng đất”, thay khẩu hiệu “Chính quyền công nông” bằng khẩu hiệu “Chính quyền Cộng Hòa Dân Chủ Đông Dương”.
-Chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.
-Khẳng định: chiến tranh ĐQ và họa phát xít sẽ gây phẫn uất trong nhân dân và dự báo sớm muộn CM sẽ bùng nổ.

3.Đánh giá:
-Đây là sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đúng đắn. Đảng ta giương cao ngọn cờ GPDT, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp ,mọi giai cấp và dân tộc ĐD trong MTDTTN để đấu tranh chống kẻ thù chung.
-Sự chuyển hướng này mở ra thời kì đấu tranh mới, thời kì trực tiếp chuẩn bị mở đường tới thắng lợi CMT8 sau này.

No comments:

Post a Comment